Friday, February 13, 2009

Back to basic (from 17 Feb 2009)....

15107021 MYR 13.90 WHITE

15107101 MYR 13.90 LIGHT PINK

15107121 MYR 13.90 DARK PINK

15107231 MYR 13.90 BLUE

15107011 MYR 13.90 BLACK

15106021 MYR 13.90 WHITE

15106101 MYR 13.90 LIGHT PINK

15106121 MYR 13.90 DARK PINK

15106231 MYR 13.90 BLUE

15106011 MYR 13.90 BLACK

15105021 MYR 13.90 WHITE

15105101 MYR 13.90 LIGHT PINK

15105121 MYR 13.90 DARK PINK

15105231 MYR 13.90 BLUE

15105011 MYR 13.90 BLACK (BACK)

15104021 MYR 13.90 WHITE

15104101 MYR 13.90 LIGHT PINK

15104121 MYR 13.90 DARK PINK

15104231 MYR 13.90 BLUE

15104011 MYR 13.90 BLACK (BACK)

15096021 MYR 13.90 WHITE

15096101 MYR 13.90 LIGHT PINK

15096121 MYR 13.90 DARK PINK

15096231 MYR 13.90 BLUE

15096011 MYR 13.90 BLACK (BACK)

15103021 MYR 13.90 WHITE

15103101 MYR 13.90 LIGHT PINK

15103121 MYR 13.90 DARK PINK

15103231 MYR 13.90 BLUE

15103011 MYR 13.90 BLACK

15102021 MYR 13.90 WHITE

15102101 MYR 13.90 LIGHT PINK

15102121 MYR 13.90 DARK PINK

15102231 MYR 13.90 BLUE

15102011 MYR 13.90 BLACK

15035021 MYR 13.90 WHITE

15035101 MYR 13.90 LIGHT PINK

15035121 MYR 13.90 DARK PINK

15035231 MYR 13.90 BLUE

15035011 MYR 13.90 BLACK

21020081 MYR 19.90 YELLOW

21020021 MYR 19.90 WHITE

21020101 MYR 19.90 LIGHT PINK

21020311 MYR 19.90 LIGHT GRAY

21020011 MYR 19.90 BLACK

21019081 MYR 19.90 YELLOW

21019021 MYR 19.90 WHITE

21019101 MYR 19.90 LIGHT PINK

21019311 MYR 19.90 LIGHT GRAY

21019011 MYR 19.90 BLACK

21018081 MYR 19.90 YELLOW

21018021 MYR 19.90 WHITE

21018101 MYR 19.90 LIGHT PINK

21018311 MYR 19.90 LIGHT GRAY

21018011 MYR 19.90 BLACK

21017081 MYR 19.90 YELLOW

21017021 MYR 19.90 WHITE

21017101 MYR 19.90 LIGHT PINK

21017311 MYR 19.90 LIGHT GRAY

21017011 MYR 19.90 BLACK

21016081 MYR 19.90 YELLOW

21016021 MYR 19.90 WHITE

21016101 MYR 19.90 LIGHT PINK

21016311 MYR 19.90 LIGHT GRAY

21016011 MYR 19.90 BLACK

21014081 MYR 19.90 YELLOW

21014021 MYR 19.90 WHITE

21014101 MYR 19.90 LIGHT PINK

21014311 MYR 19.90 LIGHT GRAY

21014011 MYR 19.90 BLACK

21015081 MYR 19.90 YELLOW

21015021 MYR 19.90 WHITE

21015101 MYR 19.90 LIGHT PINK

21015311 MYR 19.90 LIGHT GRAY

21015011 MYR 19.90 BLACK

21013081 MYR 19.90 YELLOW

21013021 MYR 19.90 WHITE

21013101 MYR 19.90 LIGHT PINK

21013311 MYR 19.90 LIGHT GRAY

21013011 MYR 19.90 BLACK

21012081 MYR 19.90 YELLOW

21012021 MYR 19.90 WHITE

21012101 MYR 19.90 LIGHT PINK

21012311 MYR 19.90 LIGHT GRAY

21012011 MYR 19.90 BLACK

21011081 MYR 19.90 YELLOW

21011021 MYR 19.90 WHITE

21011101 MYR 19.90 LIGHT PINK

21011311 MYR 19.90 LIGHT GRAY

21011011 MYR 19.90 BLACK

No comments: